Olet täällä

Kulttuuriavustukset

Posion kunnan kulttuuriavustusten jakoperusteet.

Kulttuuritoimen avustukset on tarkoitettu kulttuurityötä tekeville järjestöille, yksityisille kulttuurin- ja taiteentekijöille sekä taidealan oppilaitoksessa opiskeleville. Etusijalla avustuksia jaettaessa ovat julkista taide- ja kulttuuritoimintaa harjoittavat ja paikallista kulttuurielämää tukevat projektit.

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan:

  1. Taiteen harjoittamista ja harrastamista
  2. Taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä
  3. Paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä

Avustuksia voivat hakea yksityiset henkilöt, työryhmät, yhdistykset ja muut yhteisöt. Yksityisillä henkilöillä ja työryhmien jäsenillä tulee olla kotipaikka Posiolla. Eräissä tapauksissa avustus voidaan myöntää muillekin, jos hankkeen voidaan katsoa hyödyntävän paikallista kulttuuritoimintaa. Työryhmän jäsenistä osalla voi olla kotipaikka muualla.

Myönnettyjen varojen käytöstä on vastuussa hakemuksen allekirjoittaja tai allekirjoittajat yhteisvastuullisesti.


Hakutiedot

Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan tiedot, avustuksen käyttötarkoitus, haettavan avustuksen määrä, avustuksen käyttösuunnitelma, kohteen eritellyt kustannukset sekä rahoitussuunnitelma. Tarvittaessa voidaan pyytää lisäselvityksiä. Hakemukset tulee täyttää kaikilta kohdiltaan täsmällisesti. Hakemusta voi täydentää myöhemmin kohtuullisen ajan kuluessa, mikäli asiakirja joudutaan jättämään epätäydellisenä. Hakemusasiakirjat ovat julkisia asiakirjoja.

Avustusten haku

Kulttuuritoimi ilmoittaa avustukset haettavaksi kerran vuodessa. Ilmoitus julkaistaan Posion kunnan virallisissa ilmoituslehdissä. Posion kunnasta on saatavana kaavakkeita, jotka tulee palauttaa määräaikaan mennessä. Postitse lähetettyjen hakemuksien on myös oltava perillä määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Päätöksenteko

Avustusten jaosta päättää hyvinvointilautakunta kulttuurijohtajan esityksestä. Lautakunnan jäsen, joka on esteellinen, ei saa olla läsnä asiaa käsiteltäessä. Esteellisyyden voi aiheuttaa esim. lähisukulaisuus johonkin hakijaan tai kuuluminen jonkin hakijayhteisön hallintoon. Päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus hyvinvointilautakunnalle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Maksatus

Avustukset maksetaan heti, kun hyvinvointilautakunnan päätös on saanut lainvoiman. Rahat maksetaan sille pankkitilille, joka on ilmoitettu hakemuksessa.

Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Käyttötarkoitus ilmaistaan lautakunnan päätöksen sanamuodossa. Lautakunta voi myöntää varoja rajoitetumpaan toimintaan kuin mihin niitä on haettu. Mikäli hanke ei toteudu tai mikäli rahoja ei muuten voida käyttää alkuperäiseen tarkoitukseen, on haettava hyvinvointilautakunnalta käyttötarkoituksen muutosta tai maksettava varat takaisin. Käyttötarkoituksen muutoksen hakeminen on poikkeusmenettely, jota ei ole syytä tavanomaistaa.

Varat on käytettävä sen vuoden aikana, joksi ne on myönnetty. Koska maksatus usein viivästyy, voidaan hakijalle myöntää oikeus käyttää varoja vielä seuraavan vuoden alussa. Varoja ei kuitenkaan saa missään tapauksessa rahastoida eikä niiden käyttöoikeutta siirtää toiselle henkilölle tai yhteisölle. Avustusrahat on tarkoitettu vain kulttuuritoimintaan.

Tiliselvitys

Myönnetystä avustuksesta tulee Posion kunnan hyvinvointilautakunnalle jättää tiliselvitys lautakunnan määräämään päivämäärään mennessä. Tiliselvityksessä on esitettävä tiedot avustuskohteen toteuttamisesta sekä selvitys avustuskohteen menoista ja tuloista eriteltyinä. Tiliselvityksen on oltava niin yksityiskohtainen, että hyvinvointilautakunta voi kontrolloida, onko varoja käytetty asianmukaisesti.

Kulttuuritoimen budjettiin varataan vuosittain tietty summa avustuksia varten. Hyvinvointilautakunnalla on oikeus jättää kyseisestä summasta varoja jakamatta ja jakaa jäljelle jääneet varat mm. kulttuuripalkintona tai tukea jotakin yllättävää paikkakunnan kulttuurielämää voimakkaasti tukevaa projektia.

 

Lisätietoja antaa