Olet täällä

Omaishoidontuki

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon järjestämisestä kotona. Omaishoitajan voi olla omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö.

Päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista tekee kunta. Omaishoitaja ja kunta tekevät omaishoidon tuesta omaishoitosopimuksen, jonka liitteeksi laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoidettavan toimintakykyä arvioidaan RAVA-indeksillä.

Omaishoidon tukeen kuuluvat omaishoitajan rahallinen hoitopalkkio, lakisääteinen vapaa sekä omaishoitoa tukevat palvelut. Omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruus riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta. Omaishoidontuki on veronalaista tuloa ja siitä kertyy pääsääntöisesti eläkettä alle 65-vuotiaille.
 

Linkkejä ja lisätietoja

Laki omaishoidontuesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937

 

 

 

 

Lisätietoja antaa