Olet täällä

Lastenvalvoja

Lastenvalvojan tehtäviin kuuluu avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittäminen ja lapsen elatuksesta tehtävän sopimuksen vahvistaminen.

Palvelut

Lastenvalvoja auttaa isyyden vahvistamiseen, lapsen huoltoon ja tapaamiseen sekä elatustukeen ja –apuun liittyvissä asioissa. Lastenvalvojana toimii johtava sosiaalityöntekijä Lea Lahtela ja hänen sijaisena sosiaalityöntekijä Mirva Martin.

Isyyden tunnustaminen ja vahvistaminen

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys tunnustetaan äidin kotipaikkakunnan lastenvalvojen luona. Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen yhteishuoltajuudesta. Muuten äiti pysyy lapsen ainoana huoltajana.

Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapselle voidaan antaa isän sukunimi. Lapsi saa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin on avioliitossa syntyneellä lapsella.

Uusi isyyslaki tuli voimaan 1.1.2016. Lain myötä isyyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää on mahdollista äitiysneuvolassa. Samalla käynnillä tulevat vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta. Jos vanhemmat asuvat erillään, äitiysneuvolassa ei voida sopia lapsen asumisesta eikä tapaamisoikeudesta, vaan näistä on sovittava erikseen lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Mikäli isyys on tunnustettu neuvolassa, maistraatti vahvistaa isyyden 30 kalenteripäivän jälkeen lastenvalvojan toimitettua asiakirjat maistraattiin.
Epäselvissä tapauksissa tai vanhempien niin halutessa isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Mikäli isyyden tunnustamista ei ole suoritettu ennen lapsen syntymää, lähettää lastenvalvoja vanhemmille kutsun isyyden selvittämiseen saatuaan tiedon lapsen syntymästä maistraatilta. Vanhemmat voivat myös itse varata ajan lastenvalvojalta lapsen syntymän jälkeen.

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.

Avioliitossa syntyneen lapsen huoltajia ovat hänen molemmat vanhemmat yhdessä. Vanhempien erotessa tai kun lapsen isyys tunnustetaan, on ratkaistava, kuinka lapsen huolto järjestetään.

Erotilanteessa lapsen huolto voi jatkua yhteishuoltona tai vanhemmat voivat sopia, että huolto jää vain toiselle vanhemmalle. Mikäli vanhemmat ovat yksimielisiä lapsen huollon järjestämisestä, sopimus vahvistetaan lapsen asuinpaikan sosiaalitoimistossa.

Laki turvaa lapsen oikeuden tavata molempia vanhempiaan, jos nämä eivät asu yhdessä. Lapselle on tärkeää, että hänellä on pysyvät suhteet sekä äitiin että isään. Vanhemmat voivat sopia tapaamiskysymyksistä keskenään suullisesti tai tehdä kirjallisen sopimuksen, jonka lastenvalvoja vahvistaa.

Elleivät vanhemmat pääse yksimielisyyteen lapsen asumiseen, huoltoon tai elatukseen liittyvissä asioissa, asia voidaan viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi. Ennen päätöksentekoa tuomioistuin pyytää yleensä selvityksen sosiaalilautakunnalta. Selvitystä varten sosiaalityöntekijät tapaavat vanhempia ja lapsia yhdessä ja erikseen ja tarvittaessa käyttävät muuta asiantuntija-apua.

Elatusapu

Lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vastaavat hänen vanhempansa kykynsä mukaan. Vanhemmat ovat vastuussa lapsen elatuksesta siihen saakka kun tämä täyttää 18 vuotta. Mikäli lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi toteuttaa tätä lain mukaista elatusvastuutaan yleensä kuukausittain maksettavalla elatusavulla. Sen euromäärästä vanhemmat voivat neuvotella lastenvalvojan luona.

Lastenvalvoja on oikeutettu vahvistamaan elatusta koskevan sopimuksen, mikäli vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä. Elatusavusta tehtävä sopimus vahvistetaan siinä kunnassa, missä lapsella ja hänen edustajallaan on kotipaikka.

Vanhemmat voivat myös hakea käräjäoikeudelta elatusta koskevan päätöksen, joka on rinnasteinen lastenvalvojan vahvistamalle sopimukselle.

Elatustukiasiat siirtyivät 1.4.2009 kunnilta Kelan hoidettavaksi.

Palvelusta vastaa

Johtava sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 8012 377
Puhelinaika ma - pe klo 10 - 11. Muuna toimistoaikana soittopyyntö toimistosihteerin kautta puh. 040 8012 373.
Sähköpostiosoite: 
Perusturvatoimisto
Sosiaalityöntekijä
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
040 8012 311
Puhelinaika ma - pe klo 10 - 11. Muuna toimistoaikana soittopyyntö toimistosihteerin kautta puh. 040 8012 373.
Sähköpostiosoite: 
Perusturvatoimisto

Liittyvät palvelut

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana.
Sosiaalipäivystys vastaa kiireelliseen avuntarpeeseen kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä...