Olet täällä

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana.

 

Palvelut

Sosiaaliasiamiehen työ perustuu asiakaslakiin

Sosiaalihuollon asiakaslain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon sekä asiakkaan ja työntekijöiden sitoutumista yhteisesti sovittuihin asioihin. Asiakkaalla on oikeus saada hyvää kohtelua ilman syrjintää.

Sosiaalihuollossa otetaan huomioon

 • asiakkaan toivomukset
 • mielipide
 • etu
 • yksilölliset tarpeet sekä
 • hänen äidinkielensä ja kulttuuritaustansa.

Sosiaalihuollon työntekijä selvittää asiakkaalle hänen oikeutensa sekä velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset hänen asiassaan. Mikäli asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hän voi tehdä asiasta muistutuksen, jolla voi hakea parannusta tilanteeseen. Asiakaslain mukaan jokaisella kunnalla on oltava sosiaaliasiamies. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät  

Asiakaslain 24 §:ssä on määritelty sosiaaliasiamiehen tehtävät:

 1. Neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
 2. Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä.
 3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
 4. Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
 5. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi pyytää sosiaaliasiamiestä toimimaan henkilöstön ja asiakkaan sovittelijana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava – asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Sosiaaliasiamiehen tiedottaminen ja yhteistyö suuntautuu yksittäisten asiakkaiden lisäksi myös eri viranomaistahoihin, asiakasjärjestöihin ja palvelun tuottajiin päin. Sosiaaliasiamies pitää asiakasrekisteriä, johon muilla viranomaisilla ei ole pääsyä ja johon talletetaan henkilötietoja vain silloin, kun asian hoitaminen sitä edellyttää.

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä sosiaalihuollon julkisia ja yksityisiä palveluita koskevissa kysymyksissä. Näillä palveluilla tarkoitetaan mm. seuraavia palvelualueita:

 • yleinen sosiaalityö
 • toimeentulotuki
 • kasvatus- ja perheneuvonta
 • päivähoito
 • kehitysvammaisten huolto
 • päihdehuolto
 • vammaispalvelu
 • lapsen huolto- ja tapaamisoikeus
 • elatusturva
 • isyysasiat
 • vanhusten laitos- ja avohuolto
 • lastensuojelu
 • omaishoito
 • Sosiaaliasiamies ei vastaa KELA:n, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai holhouksen edunvalvonnan palveluista.

Posion kunta ostaa sosiaaliasiamiespalvelun Merikratos Oy:ltä.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot: 
Neuvonta ti klo: 12-15 ja ke–to klo: 10–13, puh. 050 341 5244  
 
Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen. 
 
Sosiaaliasiamiehet:

Saarinen, Sanna

Sointula, Maija-Kaisa

Vainio, Heidi 
 
Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja)

sosiaaliasiamies@merikratos.fi 
 
Postiosoite Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto.  

 

Liittyvät palvelut

Sosiaalipäivystys vastaa kiireelliseen avuntarpeeseen kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä...