Olet täällä

17.3.2020 - 11:08

Lapin työ - ja elinkeinotoimiston palvelut työttömäksi rekisteröityville asiakkaille

Koronaviruksen leviäminen voi aiheuttaa työnantajille tarvetta lomauttaa ja jopa irtisanoa henkilöstöään tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Lapin työ-ja elinkeinotoimisto varautuu osaltaan siihen, että em. syistä lo-mautettuja ja irtisanottuja työntekijöitävoi rekisteröityä asiakkaaksemme tavallista enemmän. Jotta voimme turvata TE-toimiston toiminnan ja palve-lut poikkeuksellisessa tilanteessa, pyydämme teitä ohjeistamaan henkilös-töälomautus-ja irtisanomistilanteissarekisteröitymään asiakkaaksemme ensi sijaisesti sähköisesti verkon kauttatai puhelimitse.

Asiointiohjeemme henkilöasiakkaillelöytyvät valtakunnallisilta kotisivuil-tamme ja työnantajilleLapin TE-toimiston kotisivuilta. Henkilöasiakkail-lemme löytyvät myös Lapin TE-toimiston asiointiohjeetkotisivuiltamme.

Annamme työttömyysturvaan liittyvät lausunnot asiakkaiden antamien tie-tojen perusteella ja tarvittaessa olemme yhteydessä asiakkaaseen puheli-mitse. Sähköisessä järjestelmässä rekisteröityville asiakkaille järjestel-mämme antaa työttömyysturvan maksajalle ns. automaattilausunnon tä-män työttömyydestä, mikäli kysymyksessä on määräaikainen lomautus.Onkin tärkeää, että asiakas täyttää koulutus-ja työhistoriatietonsa mahdol-lisimman kattavasti järjestelmäämme.

Kontaktoimmeasiakkaat työttömyysturvan selvittelyävarten puhelimitseheidän rekisteröidyttyäänpalvelulupauksemmemukaisesti.On mahdol-lista, että asiakaspalvelumme ruuhkautuu tässä tilanteessa.

Lapin TE-toimisto

www.te-palvelut.fi

Henkilöasiakkaat: 0295 025 500

Yritys-ja työnantaja-asiakkaat: 0295 039 502

Uusimmat