2 °C
Haku

Työtoiminta vammaisille, pitkäaikaissairaille ja kehitysvammaisille henkilöille

Työtoimintaa järjestetään eläkkeellä tai kuntoutustuella oleville henkilöille, joilla ei ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön.

Tällä sivulla

Kuvaus

Työtoiminta on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille itsenäistymisen ja osallisuuden vahvistamiseksi. Työtoiminta sopii yksin asuville, tukiasunnossa asuville ja itsenäisempään asumiseen siirtyville. Työtoiminta tukee sosiaalisia kontakteja, työelämän taitojen harjoittelua, omatoimisuutta ja itsenäistä selviytymistä asumisessa. Työtoiminta toimii kuntoutustuella oleville yhtenä osana kuntoutuksen polkua osallistamalla asiakasta omaan kuntoutumiseen. Eläkkeellä oleville työtoiminta voi olla vakiintunut toimintamuoto. Asiakkaan oma motivaatio ja tavoitteet oman kuntoutumisen suhteen ovat olennaisia työtoiminnassa.

Ota yhteyttä Posion kunnan sosiaalipalveluihin.

Palvelu on maksuton.

Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevaa toimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain (17.9.1982/710) 27§ nojalla henkilöille, joilla vamman tai sairauden tai muun vastaavan syyn johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista ja jotka tarvitsevat työhallinnon palvelujen ja toimenpiteiden lisäksi 1 momentissa tarkoitettuja tukitoimia työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Vammaisten henkilöiden työtoiminnalla tarkoitetaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja sitä edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjestetään työkyvyttömille henkilöille, joilla vammaisuudesta johtuen ei ole edellytyksiä osallistua työhön ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Erityishuoltona työtoimintaa järjestetään henkilöille, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja jotka eivät muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519, 1§, 2§). Työtoiminnan palvelun saamiseksi asiakkaalla on oltava kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke ja hänen tulee olla motivoitunut sekä sitoutunut työtoiminnassa käymiseen. Palvelu on maksuton. Työtoiminnan palvelu ja sen saamiseksi tarvittavat kuljetukset ovat asiakkaalle maksuttomat. Mahdollinen ruokailu on asiakkaalle maksullinen.

Palvelusta vastaa

Coronaria Oy

Viimeksi muokattu 4.1.2021