Haku

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on erilaisia oikeuksia omien henkilötietojensa käsittelyyn liittyen. Henkilötietojen käsittelyperuste vaikuttaa näiden oikeuksien soveltamiseen. Saat lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista alla olevista linkeistä, oikeudet on avattu myös tietosuojaselosteilla.

Tietojen tarkastusoikeus (Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin, artikla 15) (https://tietosuoja.fi/kun-haluat-tarkastaa-tietosi)

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16) (https://tietosuoja.fi/kun-haluat-oikaista-tietojasi)

Oikeus tietojen poistamiseen (Oikeus tulla unohdetuksi, artikla 17) (https://tietosuoja.fi/kun-haluat-poistaa-tietosi)

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18) (https://tietosuoja.fi/kun-et-halua-etta-tietojasi-kasitellaan)

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20) (https://tietosuoja.fi/kun-haluat-siirtaa-tietosi)

Vastustamisoikeus (artikla 21) (https://tietosuoja.fi/kun-et-halua-etta-tietojasi-kasitellaan)

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (artikla 77) (https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle)

Oikeuksiin liittyvät tietopyynnöt

Voit pyytää kunnalta tällä lomakkeella omien tai huollettavasi/edunvalvottavasi henkilön rekisteritietojen tarkastusta tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti.

Voit pyytää Posion kunnalta tällä lomakkeella omien tai huollettavasi/edunvalvottavasi henkilön rekisteritietojen oikaisua, täydennystä ja/tai käytön rajoittamista tietosuoja-asetuksen 16 ja 18 artiklojen mukaisesti.

Voit toimittaa rekisteröidyn oikeuksiin liittyvän pyyntösi Posion kunnanviraston kirjaamoon. Varaudu samalla henkilöllisyytesi ja mahdollisen valtuutuksesi todentamiseen.

Posion kunnanvirasto / kirjaamo
Kirkkotie 1
97900 Posio

Pyytämäsi tiedot voit noutaa asiointipisteestä tai ne voidaan toimittaa sinulle kirjattuna kirjeenä. Tietoihin voit tutustua myös asiointipisteessä. Tietojen pyytäjän henkilöllisyys todennetaan myös tietoja luovuttaessa.

Rekisterinpitäjä toimittaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tarvittaessa tätä määräaikaa voidaan joutua jatkamaan enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle tällaisesta määräajan jatkamisesta ja viivästymisen syyt kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjä ilmoittaa viipymättä kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle siihen syyt ja kertoo mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisterinpitäjän on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Rekisteröidyn pyytäessä useampia jäljennöksiä voi rekisterinpitäjä periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15-22 artikloihin perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia ja kohtuuttomia ja erityisesti silloin, jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko
a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai
b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.
Tällöin rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Tietosuojavastaavien yhteystiedot

Tietosuojavastaava Jarmo Pyhtinen p. 040 801 2211, jarmo.pyhtinen(at)posio.fi


Kirjeposti: Posion kunta / Tietosuojavastaava, Kirkkotie 1, 97900 Posio

Viimeksi muokattu 23.1.2024