Haku

Lapha tiedottaa: Hyvinvointialue joutuu kiristämään säästötavoitteitaan entisestään 

Lapin aluehallitus teki muutoksia ensi vuoden talousarviokehykseen ja lähivuosien taloussuunnitelmiin. 

Hyvinvointialueen tämän vuoden tilinpäätösennuste on 1,075 miljardia, ja ensi vuoden talousarvio on tämänhetkisen valmistelutilanteen mukaan ja ilman sopeuttamistoimia 1,132 miljardia. 

Tämän vuoden tuloksen ennustetaan jäävän 85,8 miljoonaa miinukselle, eli alijäämää kertyy tänä vuonna arviolta 24,4 miljoonaa enemmän kuin aiemmin arvioitiin. Vuosien 2023-2025 alijäämät pyritään kattamaan lainmukaisessa aikataulussa eli viimeistään vuonna 2026. 

Aluehallitus päätti, että ensi vuoden talousarvion alijäämä täytyy olla pienempi kuin tämän vuoden alijäämäennuste eli 85,8 miljoonaa. Tavoitteeseen pääsemiseksi ensi vuoden menoja pitää pienentää jo nyt talousarvion laadintavaiheessa marras-joulukuun aikana noin 25 miljoonaa verrattuna tämänhetkiseen valmistelutilanteeseen. 

Lisäksi pysyviä säästöjä pitää löytyä vuodesta 2025 lähtien 98 miljoonaa euroa vuodessa, josta 47 miljoonaa euroa pitää toteutua jo ensi vuonna. Pysyvien säästöjen löytymiseksi on valmisteilla talouden sopeuttamisohjelma, joka on tarkoitus tuoda aluehallituksen ja aluevaltuuston käsittelyyn viimeistään huhtikuussa. Aiemmissa suunnitelmissa pysyvä sopeuttamistarve oli 45 miljoonaa, joten tarve on yli kaksinkertaistunut. 

Hyvinvointialueet vaativat: rahoitukseen tarvitaan rakenteellisia uudistuksia 

Aluehallitus merkitsi tiedoksi hyvinvointialuejohtajien H23-verkoston tekemän yhteisen kannanoton hyvinvointialueiden rahoituksesta. Hyvinvointialuejohtajien mukaan rahoitusvaje johtuu monista syistä. Hyvinvointialueet eivät pysty kattamaan vajetta kokonaan toimintaansa tehostamalla, vaan tarvitaan monia rakenteellisia uudistuksia. Hyvinvointialueindeksiä täytyy sekä muuttaa että päivittää useammin kuin kerran vuodessa, että se kuvaa sote-palveluiden ja pelastustoimen tosiasiallista kustannuskehitystä.

H23-verkosto esittää lain muuttamista niin, että hyvinvointialueen tulee kattaa vuosien 2023 ja 2024 alijäämät sekä vuosina 2025–2027 mahdollisesti kertyvät alijäämät vuoden 2027 loppuun mennessä. Hyvinvointialueiden talouden sopeuttamiskeinot eivät vaikuta välittömästi, vaan vasta pitemmän ajan kuluessa.  

Hyvinvointialueen henkilöstöohjelma ja hankintastrategia lausuntokierrokselle 

Lapin aluehallitus merkitsi hankintastrategian ja henkilöstöohjelman luonnokset tiedoksi ja lähettää ohjelmat lausuttaviksi kuntiin ja muille tärkeille sidosryhmille. Samalla hallitus päätti, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian ja talouden sopeuttamisohjelman valmistelua jatketaan yhdistettynä.
  

Henkilöstöohjelma on hyvinvointialueen henkilöstöjohtamista tukeva toimintaohjelma. Henkilöstöohjelman periaatteet ohjaavat muita valmisteilla toimintaohjelmia, kuten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, puuttumisen mallia, päihdeohjelmaa sekä aktiivisen tuen mallia. Hankintastrategia tukee hyvinvointialueen palvelujen järjestämisen ja tuottamisen onnistumista.  

Hallinto-oikeus: kunnat vastaavat Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alijäämistä peruspääomaan suhteutettuna  

Merkittiin tiedoksi hallinto-oikeuden päätös, jonka mukaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tekemä alijäämien kattamista koskeva päätös on sairaanhoitopiirin perussopimuksen vastainen ja siksi vastoin lakia. Sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto päätti viime vuonna, että sairaanhoitopiirin alijäämät laskutetaan jäsenkunnilta kolmen viimeisen vuoden kuntalaskutuksen suhteessa. Keminmaan kunta valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen. 

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan hyvinvointialueen täytyy laskuttaa alijäämät suhteessa sairaanhoitopiirin peruspääoman jäsenkuntaosuuksiin. Sairaanhoitopiiri aloitti alijäämien laskutuksen aiemman päätöksen mukaan, mutta hyvinvointialue korjaa laskutuksen nyt hallinto-oikeuden päätöksen mukaiseksi, jos hallinto-oikeuden päätös saa lainvoiman. Liikaa maksaneet kunnat saavat takaisin ylimääräiset maksut. 

Palkankorotuksia HYVTES- ja SOTE-sopimuksiin

Aluehallitus hyväksyi paikalliset korotukset HYVTES- ja SOTE-sopimuksen osalta. Hyvinvointialue ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat käyneet neuvotteluja syksyn aikana. Neuvotellut korotukset koskevat kolmea paikallisesti jaettavaa erää: järjestelyerä, kehittämisohjelmaerä sekä yhteensovittamiserä, jotka maksetaan sopimusten mukaan takautuvasti kesäkuun alusta alkaen. 

Hyväksytyt sopimuskorotukset koskevat SOTE-sopimuksen osalta hinnoittelun ulkopuolisia henkilöstöryhmiä, esimerkiksi johto- ja asiantuntijatehtäviä. HYVTES:n osalta neuvottelujen kohteena oli muun muassa hinnoittelun ulkopuolisten henkilöstöryhmien ja esihenkilöiden palkkoja. 

Sote-sopimuksen osalta sovitut palkankorotusten erät ovat yhteensä noin 15 400 euroa ja HYVTES:n osalta noin 10 500 euroa. Korotukset maksetaan henkilöstölle joulukuussa. Myöhemmin neuvoteltavana on vielä SOTE-sopimuksen ja HYVTES:n työnantajan edustajien eli ylimmän johdon sopimuskorotukset. 

Saamen kielen ohjausryhmä arvioi kuluvaa vuotta

Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin saamenkielisten palveluiden vuosikertomus vuodelta 2023 antaa aihetta ja esittää, että aluevaltuusto merkitsee vuosikertomuksen ja lausunnon tiedoksi.   

Hyvinvointialueesta annetun lain 33§:n mukaan saamen kielen lautakunnan on annettava vuosittain aluehallitukselle kertomus kielivähemmistön palvelujen toteutumisesta. Vuosikertomuksen 2023 on poikkeuksellisesti antanut saamen kielen ohjausryhmä. Ohjausryhmä toimi vuoden 2023 aikana valmistelun tukena siihen saakka, että saamen kielen lautakunta saatiin asetettua.     

Aluehallitus pitää lausunnossaan tärkeänä, että saamenkielisissä palveluissa pyritään Lapin hyvinvointialuestrategian mukaisesti toteuttamaan saamenkielisen väestön kielelliset ja kulttuuriset oikeudet. Saamenkielisten palveluiden kehittämisen on edettävä rinnakkain suomenkielisten palveluiden kehittämisen kanssa. Myös saamenkielisissä palveluissa pyritään lisäämään kustannustehokkuutta ja hyödyntämään saamenkielisten palveluiden erityiset rahoitusmahdollisuudet, esimerkiksi niihin tarkoitetut erityiset valtionavustukset.  

Muita päätöksiä 

Esitetään aluevaltuuston hyväksyttäväksi pelastustoimen palvelutasopäätös vuosille 2024-2025. Palvelutasopäätös linjaa, millaisia ja minkä tasoisia pelastustoimen palveluita hyvinvointialueella tuotetaan. Palvelutasopäätös määrittelee Lapin hyvinvointialueen pelastustoimen strategiset päämäärät ja keskeiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi sekä suunnitelman palvelutason kehittämisestä lain ja riskien edellyttämälle tasolle.  

Esitetään aluevaltuuston hyväksyttäväksi ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2024. Palvelutasopäätöksessä määritellään muun muassa ensihoitopalvelun sisältö, järjestämistapa, työntekijöiltä edellytetty koulutus sekä palvelujen tavoiteajat. Tavoite on tarjota saman tasoista ensihoitopalvelua alueen asukkaille sekä toimia tehokkaasti osana hyvinvointialueen muuta päivystysaikaista palveluverkkoa. 

Hyväksyttiin vastaus valtuustoaloitteeseen, joka koski lasten ja nuorten lisääntyviä mielenterveyshäiriöitä. Vastauksen mukaan lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen on yksi strategian kärkitoimenpiteistä. Tärkeimpinä toimenpiteinä on jo ryhdytty kehittämään kouluterveydenhuoltoa ja oppilashuoltoa vahvistamalla paikallista osaamista. Tavoite on vahvistaa lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalveluja muun muassa palkkaamalla kouluihin koulupsykologeja ja psykiatrisia sairaanhoitajia. Myös moniammatillisen työnjaon selkeyttäminen on tärkeää. 

Annetaan aluevaltuustolle tiedoksi lausunnot toimenpiteistä, joihin Lapin hyvinvointialueen, Lapin sairaanhoitopiirin, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Kolpeneen palvelukeskuksen arviointikertomukset vuodelta 2022 antavat aihetta.  

Hyväksyttiin maahanmuuttajia koskeva toimintaohje, joka ohjaa pakolaisten vastaanotossa, alkuavustuksessa sekä maahanmuuttajien kanssa tehtävässä sosiaalityössä ja -ohjauksessa. Täydentävän toimeentulotuen alkuavustusta voidaan myöntää kodin perusvarusteisiin ja kausivaatetukseen. Alkuavustuksen määrä on yksin asuvalle enintään 1000 euroa, kahden hengen perheille 1500 euroa, kolmen hengen perheille 1800 euroa ja neljän tai useamman henkilön perheille 2000 euroa. 

Hylättiin oikaisuvaatimus, joka koski palveluohjauksen ja kiireellisen sosiaalityön sosiaalityöntekijän virkavalintaa Kaakkoisella palvelualueella.  

Hyväksyttiin Muonion pelastusaseman asemamestarin virkavalintaa koskeva oikaisuvaatimus. 

Päätettiin muuttaa itäisellä palvelualueella yhden perheohjaajan ja kolmen perhetyöntekijän toimet viroiksi.  

Perustettiin tekniset ja logistiikkapalvelut -vastuualueelle neljä toimitilasuunnittelijan, kaksi toimitilasihteerin ja kaksi toimitilainsinöörin toimea. Toimet ovat määräaikaisia ensi vuoden loppuun saakka, ja niiden jatkosta päätetään ensi vuoden aikana. 

Hyväksyttiin päivitetty hankintaohje sekä hankinta-asioiden toimivaltaa koskeva liite. 

Päätettiin käynnistää sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kilpailutus Enontekiön, Kittilän, Ranuan, Rovaniemen, Savukosken, Simon ja Utsjoen kuntien alueilla. Sopimuskausi on 2024–2025 ja lisäksi yksi optiovuosi. Kilpailutuksen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet tehdä yhteistyötä kuntien kanssa. Henkilökuljetukset on kilpailutettu jo aiemmin muiden kuntien alueella Posiota lukuun ottamatta. Kilpailutusten myötä kuljetuspalvelut siirtyvät koko Lapin alueen yhteisen matkapalvelukeskuksen järjestettäväksi.  

Merkittiin tiedoksi lautakuntien esityksiä vuoden 2024 talousarvioon. Hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta esittää, että hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen varataan 895 000 euroa ja hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunnan toimintaan 57 000 euroa. Osallisuus- ja asiakkuuslautakunta esittää, että osallisuustoimintaan varataan 270 000 euroa, vaikuttamistoimielimille 99 000 euroa ja osallisuus- ja asiakkuuslautakunnalle 55 000 euroa. Saamen kielen ohjausryhmä esittää, että saamenkielisten palveluiden kehittämisen vastuuyksikölle varataan 402 000 euroa. 

Päätettiin laittaa somaattisen erikoissairaanhoidon johtajan virka julkisesti haettavaksi. Virkaan etsitään muutosjohtajaa, joka rakentaa Lapin keskussairaalan ja Länsi-Pohjan keskussairaalan yhteentoimivuutta ja työnjakoa. 

Lisätietoja:
aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto, tapani.melaluoto@lapha.fi, 040 841 0311
hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, jari.jokela@lapha.fi, 040 5323 998   

Tutustu aluehallituksen esityslistaan/pöytäkirjaan:
https://lapha.fi/tietoameista/esityslistat-ja-poytakirjat

Viimeksi muokattu 16.11.2023