Haku

Kasva rauhassa – Posion kuntastrategia uudistui

Tällä sivulla pääset tutustumaan Posion uudistuneeseen kuntastrategiaan ja -brändiin.
Posio on luonnonrauhastaan tunnettu yrittäjämyönteinen kunta, jossa asuu posiolaisuudestaan ylpeitä, aikaansaavia ihmisiä.

Posion kuntastrategia ja kuntabrändi uudistettiin vuonna 2022 yhteistyössä oululaisen NTRNZ Median kanssa.

Päivitystyön alkuvaiheessa kuntalaisille avattiin brändikysely. Lue täältä kyselyn tuloksia ja muita strategia- ja brändityön taustamateriaaleja. Lisäksi järjestettiin kuntalaistilaisuus, jossa kuntalaiset pääsivät kertomaan mielipiteensä strategian linjauksista.

Kuntalaistilaisuuden striimaus:

Posion kuntastrategian päivityksen taustalla on monia isoja yhteiskunnallisia ja paikallisia muutoksia, jotka vaikuttava Posion kunnan tulevaisuuteen. Näitä ovat muun muassa:

 • Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Samalla TE-palvelut siirtyvät kunnan vastuulle. Näiden vuoksi kuntaorganisaatio tulee muuttumaan.
 • Ihmisten arvomaailma on muutoksessa, mikä vaikuttaa muuttoliikkeeseen (Lapin muuttajapotentiaaltutkimus, Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimus muuttoliikkeestä), matkailuun ja yhteisöjen merkityksen kasvuun. Lainsäädännössä on myös valmistelussa kaksoiskuntalaisuuden mahdollistaminen.
 • Työvoimapula useilla aloilla
 • Väestön ikääntyminen ja nuorten ikäluokkien poismuuttoliike
 • Kunnan toiminnan tuotteistustarve
 • Yrittäjä- ja kasvumyönteisyys kunnan elinvoiman kehittämisen kulmakivenä
 • Erottautuminen muista kunnista ja samalla huomioida alueellinen asemoituminen Lapin ja Koillismaan rajalle.
 • Kulttuurin, taiteen ja kestävän kehityksen merkitys

Kasvustrategia

Uuden strategian mukaan kunta muuttaa toimintamallinsa rakentumaan kestävyyteen, yhteistyöhön, verkostoihin ja osallisuuteen pohjautuvaksi. Kunnalla on tässä vahva neuvotteleva, mahdollistava ja myös toimeenpaneva rooli.

Kasvustrategia ja sen toteuttamiseksi valikoituvat kehityshankkeet vievät Posiota eteenpäin yrittäjyys- ja perhemyönteiseksi kestävän kasvun kunnaksi.

Strategia on luotu yhdessä kunnan johdon ja työntekijöiden sekä kuntalaisten kanssa. Kaiken kasvun tulee pohjautua Posion arvoihin: avoimuus, yhteisöllisyys, turvallisuus ja luonnonläheisyys.

Lapsi tekee palapeliä

Strategiset tavoitteet

Tavoitteisiin päästään kehitystoimilla, konkreettisilla työkaluilla, jotka päivittyvät tarvittaessa, kun työ etenee. Näiden toimien strategian mukaista toteutumista myös
seurataan ja niihin osallistetaan sekä kunnan työntekijöitä että kuntalaisia.

 • Suomen yrittäjämyönteisin kunta
 • Vahvasti verkostoitunut ja palveluhenkinen kunta
 • Ylpeästi posiolainen
 • Perheiden Posio
 • Hiilineutraali kunta vuoteen 2030 mennessä

Ensimmäisiä kehityshankkeita ovat

 • Kuntaorganisaation kehittäminen
 • Posion osaamis- ja oppimiskeskuksen rakentaminen
 • Made in Posio: yritysten ja yhdistysten kehittämis-,
  verkostoitumis- ja esihautomohanke
 • Asumisratkaisujen ja elinympäristöjen kuntoon laittaminen
 • Kuntalaisten osallistamis-, hyvinvointi- ja turvallisuushanke liikuntapaikkojen, kulttuuritoiminnan ja muita hyvinvointia parantavien
  toimintojen kehittämiseksi

Lue lisää tavoitteista:

Tavoite ei ole saada kaikista kuntalaisista yrittäjiä, vaan edistää aloitteellista, rakentavaa, kasvumyönteistä ja positiivista kulttuuria. Mitä esimerkiksi voidaan tehdä tämän eteen?

• Yrittäjyyskasvatus opinpolun kaikkiin vaiheisiin (ks. YES-kuntakäsikirja)
• Yritysten ja yhdistysten kehitysmahdollisuuksien ja -suuntien selviämisellä ja tukemisella
• Houkuttelemalla Posiolle uusia yrityksiä alueen tarpeiden mukaan
• Palveluverkoston kasvattamisella
• Kestävien matkailutuotteiden kehityksellä (Sustainable Travel Finland) ja Kohti hiilineutraalia kuntaa -toimenpiteiden kehityksellä
• Luodaan esihautomotoiminta yritysideoiden ja palveluiden kehittämiseksi

Rakennetaan kunnan sisäisiä, alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja kunnan palvelukulttuuria. Näiden avulla varmistetaan kuntalaisten palvelut ja hyvinvointi – kunnan ohjaus ja itsenäisyys säilyttäen. Mitä esimerkiksi voidaan tehdä tämän eteen?

• Yrittäjille suunnattujen palveluiden kehittäminen yhteistyössä yrittäjäjärjestön kanssa
• Hankeyhteistyöllä Lapin ja Koillismaan kanssa
• Korkeakouluyhteistyöllä Lapin ja Oulun korkeakoulujen kanssa
• Tukemalla yritys- ja yhdistysverkostojen rakentumista ja luomalla heille
verkostoitumismahdollisuuksia ja -areenoja.
• Kehittämällä kunnan palveluita, työhyvinvointia ja asiakaspalvelutoimintaa.

Mahdollistetaan teoilla kuntalaisten ylpeyttä omasta kunnastaan: Posiosta asuinalueena, sen kulttuurista, ihmisistä, sekä asioista, joita täällä tehdään. Mitä esimerkiksi voidaan tehdä tämän eteen?

• Vahvistetaan yhteistyötä kuntalaisten kanssa ja edistetään yhdistystoimintaa kunnan alueella
• Kuuntelemalla kuntalaisten mielipiteitä ja huomioimalla kaikessa kunnan arvot
• Ottamalla vakaa kanta eettisiin ja ekologisiin kysymyksiin
• Huolehtimalla alueen luonnosta ja asuinympäristöstä
• Ottamalla käyttöön oma budjetti kuntalaisten osallistumiseen
• Linjaamalla osallistavan toiminnan kautta kaivostoiminnan järjestämisestä alueella, ottaen huomioon alueen luontoarvot ja taloudelliset vaikutukset sekä uuden kaivoslain asettamat raamit.
• Made in Posio -teeman edistäminen alueen yritys- ja palvelutoiminnan kehittämisessä

Tehdään Posiosta kunta, johon perheet voivat rakentaa elämänsä. Perheet tuovat alueelle työikäistä väestöä sekä uusia posiolaisia, jotka juurtuvat ja jäävät. Miten tähän päästään?

• Kehittämällä asunto- ja palvelutarjontaa perhemyönteisiksi
• Ottamalla nykyiset asuinrakennukset hyötykäyttöön
• Kehittämällä kaavoitusta tukemaan kotien rakentumista alueelle
• Parantamalla etätyömahdollisuuksia
• Laajentamalla oppimismahdollisuuksia kuntalaisille ja yrittäjille mm. profiloimalla lukiota, hyödyntämällä kansalaisopistotoimintaa, kehittämällä korkeakouluyhteistyötä

Tehdään kestäviä ja vähäpäästöisiä energia- ja materiaaliratkaisuja sekä tuetaan toimintaa, joka tukee kasvua ympäristön ja tulevaisuudenkin hyvinvoinnin huomioon ottaen. Miten tähän päästään?

• Panostamalla STF-sertifikaatin mukaiseen matkailun kehittämiseen
• Ympäristöasioiden huomioimisen kaavoituksessa ja rakentamisessa sekä
energiaratkaisuissa.
• Kehittämällä koko opinpolkuun ympäristökasvatuksellisia toimia
• Tuulivoiman mahdollistaminen alueella.
• Talojen lämmitysmuotojen vaihtamisella ympäristöystävällisempiin ja energiatehokkaisiin
ratkaisuihin.
• Jätteenkäsittelyn toimenpiteitä kehittämällä
• Digitalisaation edistäminen ja paperittoman toimiston edistäminen

Lue lisää: www.posio.fi/rakentaminen-ymparisto/hiilineutraali-posio

Viimeksi muokattu 20.2.2024