Haku

Talousarvio 2024: Kunnanjohtajan katsaus

Posion kunnanvaltuusto käsittelee kokouksessaan perjantaina 15.12. Posion kunnan vuoden 2024 talousarvion (linkki kokouksen tallenteeseen). Tässä Posion kunnanjohtaja Pekka Jääskön katsaus talousarvioon.

Ei suuria muutoksia kunnan palvelujen tasoon ja laajuuteen

Posion kunnan vuoden 2024 talousarvion kehykset on laadittu kunnanjohtajan talousarvioesitykseen alenevien valtionosuuksien aikana. Valtionosuuksien leikkaukset olivat ennakoitua suuremmat. Samanaikaisesti kunta-alan palkankorotusten taso, Posion kunnan työnvaativuuden arvioinnin mukaiset palkkatasojen korjaukset ja yleinen hintatason nousu kasvattavat kunnan käyttötalouden menoja. Käyttötaloudessa on näistä keskeisistä syistä johtuva talouden tasapainotustarve. Talousarvion ja taloussuunnitelman kehyksissä ja laadinnassa on ennakoitu mahdollisia tulevia valtionosuuksien leikkauksia hyvinvointialueiden toimintaan liittyen.

Talousarvion käyttötalouden tulos on reilut 200T€. Kuluva talousarviovuosi 2023 on toteutumassa ylijäämäisenä. Verotuksen tason tarkastelu jätetään seuraaville vuosille ja aidosti viimesijaiseksi keinoksi käyttötalouden tasapainotukseen.

Suuria muutoksia kunnan palvelujen tasoon ja laajuuteen tässä talousarvioesityksessä vuodelle 2024 ei tehdä. Korjaamme vuoden 2023 organisaatiouudistukseen liittyviä vastuualueita ja johtamisjärjestelmää tarvittaessa vuoden 2024 aikana siten, että tehtäväkokonaisuudet ja palvelut ovat paremmin johdettavia.

Seuraamme aktiivisesti valtiovarainministeriön käynnistämää valtionosuusjärjestelmän uudistamistyötä, jonka tavoite on uusi valtionosuusjärjestelmä 1.1.2026. Kunnasta osallistutaan Kuntaliiton taustatyöhön kuntien rahoitusmallin muokkaamiseksi vastaamaan kuntien todellisia tehtäviä uudessa kuntamallissa.

Uuden organisaation kehittämistä jatketaan

Maltillinen investointitaso 1,3 M€ voidaan kunnassa toteuttaa taloussuunnitelman mukaisesti. Poistojen määrä ei juurikaan muutu. Kunnan taseeseen ei synny myöskään kattamatonta alijäämää ja vuosien 2025-26 taloussuunnitteluvuodet ovat esityksen mukaisesti tasapainossa. Posion kunnalla on taseessa myös riittävä oman pääoman puskuri valtionosuuksien leikkauksiin ja toiminnan kehittämiseen sekä elinvoimaa tukeviin investointeihin tuleville vuosille.

Posion kunta on edelleen suurten toiminnallisten muutosten keskellä. Hyvinvointialueiden myötä kunnan toimintaympäristö muuttuu nopealla aikataululla merkittävästi. Kunta vastaa koulutuksesta ja sivistyspalveluista, kaavoituksesta ja maankäytöstä sekä yrityspalveluista ja lähidemokratiasta. Posion kunta valmistautuu työvoimahallinnon uudistukseen, jossa työllisyydenhoito siirtyy valtiolta vuoden 2025 alusta kunnan perustehtäväksi. Väestön merkittävän voimakas ikääntyminen asettaa myös omia vaatimuksiaan kuntapalveluiden sisältömuotoiluun.

Näiden tunnistettujen muutoshaasteiden edellä Posion kunta jatkaa toimintatapojen ja johtamiskäytänteiden kehittämistä. Tehokkaassa kuntaorganisaatiossa uskalletaan toimia matalammassa, ei-hierarkkisessa organisaatiossa. Kunnan elinvoimaisuuden kehittämiseen tarvitaan lisää panostusta.  Kunnan yhteisen tavoitekuvan rakentamisen merkitys kasvaa edelleen. Uudistuneilla rakenteilla ja toimintatavoilla vahvistetaan yhteistyötä kunnan palveluiden tuottamisessa.

Toiminnan virtaviivaistaminen, johtamisen byrokratian karsiminen, palveluiden sähköistämisen jatkaminen ja työntekijöiden vahva osallistaminen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen lisäävät työn mielekkyyttä ja tuottavuushyötyjä.

Posion kunnan uusi organisaatiomalli perustuu uuden tason yhdessä tekemisen, verkostokunnan ja sen houkuttelevuuden rakentamiseen. Tulevaisuuskysymyksiä halutaan ratkoa yhdessä ja tämä merkitsee valiokuntatyöskentelyn kehittämistä. Tavoitteena on poliittisen työskentelyn proaktiivisuus ja osallisuus. Posion kunta nousee näin edelläkävijäksi ja verkostojohtajaksi.

Kasvu ja elinvoima saadaan aikaan selkeillä tavoitteilla. Yhdessä sovittuihin tavoitteisiin päästään tarttumalla toimeen. Kehittämistä tehdään useammalla osa-alueella ja työhön otetaan mukaan kunnan työntekijöitä, yrittäjiä, kuntalaisia, oppilaitoksia ja erilaisia verkostojakin. Kehittämistyö on aina selkeästi sovittua, vastuutettua ja johdettua. Toiminnan tuloksista viestitään.

Uuden kampuksen suunnittelu aloitetaan

Vuoden 2024 aikana profiloimme edelleen Osaamiskampuksen toimintaa Perheiden Posion rakentamiseksi. Käynnistämme “Tulevaisuuden kampushankkeen” tilaohjelman laadinnan ja toimitilojen suunnittelun. Vahvistamme tehtyjen yhteistyösopimusten pohjalta koulutustarjontaa, täydennyskoulutusta, työllisyyttä tukevaa koulutusta ja korkeakoulujen kanssa tehtävää tki-hankeyhteistyötä Posiolla.

Lukion vetovoiman vahvistaminen on keskeinen tavoite. Valmistelemme markkinointikampanjan yhteishaun aikana. Kansainvälistymisen merkitys kasvaa. Kohdennamme rekrytointia myös uusille kv-alueille, mahdollisesti Kiinaan ja Etelä-Amerikkaan. Yhtenä tavoitteena ovat osuuskuntayrittäjyyden kokeilut osaamiskampuksella.

Panostusta yritysten toimintaedellytysten parantamiseen, matkailuun ja kestävään kehitykseen

Elinvoimaa vahvistavat palvelut: kaavoitus ja maankäyttö, rakentaminen sekä infrahankkeet ja yrityspalveluiden toimintamallit arvioidaan. Yritysten toimintaedellytyksiä ja yritysten toimitilaratkaisuja parannetaan mm. Soukkavaarassa ja kaavoituksella Rovaniementien varressa Kotivaaran kaava-alueella. Jatkamme yrittäjien aamukahveja, rahoittajatapaamisia, hankintainfoja ja kuntalaisille suunnattuja avoimia kuulemistilaisuuksia vuoden 2024 aikana.

Matkailuelinkeinojen kehittämiseen panostetaan Posion matkailuyhdistyksen ja matkailuyritysten kanssa tehtävän yhteistyön kautta vuoden 2023 alussa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Painopisteinä ovat mm: matkailuyrityksille suunnatut yrityspalvelut, matkailumarkkinointi, STF –sertifikaatin laatuvaatimusten täyttäminen valmennuksin, yhteiset kehittämishankkeet, yhteiset tapahtumat, matkamessut Helsingissä ja Posion tunnettuuden lisääminen. Made in Posio-teema on meille tärkeä.

Haluamme olla hiilineutraali kunta vuoteen 2030 mennessä. Se edellyttää meiltä toimenpiteitä jo nyt: Teemme kestäviä ja vähäpäästöisiä energia- ja materiaaliratkaisuja.  Teemme toimintaa, joka tukee kasvua ympäristön ja tulevaisuudenkin hyvinvoinnin huomioon ottaen.  Panostamme STF-sertikaatin mukaiseen matkailun kehittämiseen. Otamme huomioon ympäristöasiat kaavoituksessa ja rakentamisessa sekä energiaratkaisuissa. 

Kehitämme koko osaamiskampuksen opinpolkuun ympäristökasvatuksellisia toimia. Haluamme mahdollistaa tuulivoiman Posion kunnan alueella. Kannustamme talojen lämmitysmuotojen vaihtamiseen ympäristöystävällisempiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin.  Kehitämme jätteenkäsittelyn toimenpiteitä. Lisäksi edistämme kunnan digitaalisten palveluiden ja paperittoman toimiston toimenpiteitä kaikissa palveluyksiköissä.

Viimeksi muokattu 19.12.2023