Haku

Erityisopetus ja erityinen tuki

Oppilaalla on perusopetuksessa oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Tällä sivulla

Kuvaus

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Tukea on annettava heti, kun tuen tarve ilmenee. Oppilas voi tarvita oppimisessa ja koulunkäynnissä tukea tilapäisesti tai pitempiaikaisesti. Tuen tarve voi vaihdella vähäisestä vahvempaan tai oppilas voi tarvita monenlaista tukea yhtä aikaa. Koulun antama tuki riippuu vaikeuksien laadusta ja laajuudesta. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää tarpeiden selvittämisen ja tukimuotojen suunnittelun ja toteuttamisen onnistumiseksi. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaalla ilmenneeseen tuen tarpeeseen. Kyseessä ovat yleensä yksittäiset pedagogiset ratkaisut sekä ohjaus- ja tukitoimet, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tuki on yleensä luonteeltaan tilapäistä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvaa, yleistä tukea voimakkaampaa sekä yksilöllisempää tukemista. Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti. Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, tehdään hänelle pedagogiseen selvitykseen perustuva erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi oppilaan erityisen tuen päätöksen mukaisten tukitoimien toteuttaminen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta tuesta. Posion peruskoulussa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea antavat laaja-alaiset erityisopettajat luokanopettajien ja aineenopettajien rinnalla. Tukea tarvitsevia oppilaita varten on myös erityisopetuksen pienryhmiä, jolloin erityisluokanopettajat vastaavat useimpien aineiden opetuksesta.

Jos oppilaalla tai huoltajalla herää huoli opintojen edistymisestä, niin asiasta tulee viipymättä keskustella luokanopettajan, luokanvalvojan tai erityisopettajan kanssa. He vastaavat asian käsittelyn etenemisestä koulussa.

Palvelusta vastaa

Posion kunta

Viimeksi muokattu 30.12.2020

Johtava rehtori

Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen,
lukion ja kansalaisopiston rehtori

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408012412

Maksullisuus: Maksullinen numero

Opinto-ohjaaja

Posion peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408012444

Maksullisuus: Maksullinen numero

Peruskoulun apulaisrehtori

Posion peruskoulun apulaisrehtori

Puhelinnumerot

Puhelin: +358 408012406

Maksullisuus: Maksullinen numero

Wilma

Wilma on oppilaan ja huoltajan sekä koulun välinen sähköinen viestintäkanava.

Verkkosivut